Skip to page body Home About Community Living Doing Business Browse by Topic I Want to... Your Government
graphic element

EOPS

Thom Gaxiola-Rowles

Interim Director EOPS/CARE

thom.gaxiola@fresnocitycollege.edu

 

Hours of Operation: Monday - Friday, 8am - 5pm

 

1101 E. University Avenue
Fresno, CA 93741
Qhov Chaw Nyob – ST-101  (located in the Student Services Building)
(559) 442-8231 - Phone
(559) 442-8258 - Fax

 

Extended Opportunity Programs thiab Services (EOPS) yog pab rau cov neeg kawm ntawv nyob hauv Fresno City College txij thaum 1970 los lawm. Peb muaj kev pab txhij txhua uas yog tseem ceeb rau cov neeg tuaj kawm ntawv thiab muaj lub hom phiaj kawm ua hauj lwm es tseem xav tau nyiaj thiab kev pab cuam los ntawm peb.

 

EOPS yog lub lav California-pab cuam kom muaj kev pab txhij txhua los pub rau cov neeg uas tau nyiaj-tsawg thiab cov uas kawm tau ntawv qis tshaj lwm tus. Tej kev pab cuam muaj li kev nrog sab laj txog kev kawm ntawv, kev sib tuav tswv yim, kev cob qhia tshwj xeeb, kev sib tuav xam txog dej num, kev cob qhia los ntawm cov txawj, kev sib coj los ntawm cov xub kawm lawm, kev pab txog nyiaj rau kawm ntawv, kev tuav xam txog qhov yuav pauv nce mus rau lub tsev kawm ntawv qib siab los tau, kev pab nyiaj mus yuav ntawv, kev qiv nyiaj thaum muaj yam kub teg kub taw, kev cob qhia ua txoj hauj lwm yuav ua licas, kev pab los ntawm CARE (uas yog kev pab cuam rau cov neeg kawm ntawv uas yog txhais yim neeg es tseem tau kev pab cuam los nram luam txog nyiaj txiag) thiab kev pab rau xaiv chav kawm ua ntej.

Cov uas koom tau nrog peb yog saiv los raw li lawv tej kev kawm ntawv thiab lawv tej kev uas xav tau nyiaj los pab lawv. Tej hom phiaj rau EOPS yog muaj mus raw li

  • Tsim kom muaj kev rau txhua tus neeg tuaj kawv ntawv tau,
  • Pab kom cov neeg tuaj kawm ntawv lawv txawj kawm kom tiav,
  • Tsim kom muaj kev pab cuam kom cov neeg kawm ntawv mus tau zoo, thiab
  • Peb nrog sab laj thiab muaj kev pab cuam kom kawm tau hauj lwm mus ua thiab xav hloov nce mus rau lub tsev kawm ntawv qib siab los mus tau.

 

Cov neeg kawm ntawv yog xaiv raw li lawv qhov uas lawv muaj feem tau txais kev los ntawm cov neeg ua hauj lwm rau EOPS. Thaum xaiv tau tas lawm, lawv yuav tsum tuaj koom nrog “EOPS Orientation” thiab ko npe pom zoo nrog daim “Mutual Responsibility Contract.” Daim ntawv cov lus pom zoo hais tias tus neeg koom tes no yuav tsum tau tuaj koom nrog txhua yam kev sab laj, kev pab cuam txog kev kawm ntawv, thiab tus neeg yuav tuaj-koom txhua yam kev cob qhia, tseem yuav tau ua raw cov cai, kev ua laj kam ua thiab raw sij hawm li qhov tau teev los hauv EOPS Program.


Cov neeg kawm ntawv yuav tsum sau npe kawm li 12 units thiab yuav tsum kiag li 9 units rov saum rau lub Semester ntawm xam nws cov hoob uas nws yuav tsum kawm txog nws txoj hauj lwm. Thaum txais tas lawm, tus neeg kawm ntawv yuav tau txais los ua EOPS tus neeg lawm cov kev pab cuam nws yuav tau ua ntuv zus los ntawm EOPS los yog hais tias nws kawm tau zoo thiab nws ua raw li kev cov lus tseg.


Kev Sab Laj thiab Kev Sib Tuav Tsw Yim

Lub plawv tseem ceeb rau EOPS yog kev sab laj thiab kev tuav xam txog dej num. Cov neeg ua hauj lwm hauv EOPS muaj cov ua tas hnub thiab cov ua ib nrab hnub uas yog cov Counselors, cov Educational Advisors, thiab cov Clerical staff. Ua hauj lwm ua kev, pab neeg no pab cov neeg kawm ntawv nrog rau tej yam lino:

ü  Teeb tsa hom phiaj rau kawm ntawv

ü   Sib tuav tswv yim

ü   Kev teev hom phiaj hauj lwm thiab xaiv cov hoob kawm

ü   Khuaj saib kawm tau zoo npaum licas thiab sib tuav xam thiab sib pab ntxiv mus!Kev Kawm Ua Hauj Lwm

Nyob rau ntau tus neeg kawm ntawv, kawm tiav es txawm tau txoj hauj lwm ua nws kawm yogib tseem ceeb tshaj rau nws lub hom phiaj kawm ntawv. Yeeb vim li ntawd, peb thiaj tsim kom muaj qhov kev kawm ua hauj lwm. Muaj ntau cov neeg uas nriav neeg mus ua hauj lwm mas xav tau cov uas twb yeej txawj txawj ua hauj lwm lawm xwb. Tabsis ua li no ib tug neeg twg yuav ua licas txawj txawj ua hauj lwm yog nws tus kheej tsis tau muaj dua hauj lwm los li? Vim tej li hais no ces peb thiaj tsim kev los pab. Peb qhov VIP program yog los pab cov neeg kawm ntawv ua hauj lwm 12 Vasthiv, 15 xuab moo nyob rau hauv ib Vasthiv los yog 180 xuab moo nyob rau lub Semester. Qhov hauj lwm ces yog txoj ua tus neeg kawm ntawv kawm nyob rau tom FCC. Muaj ntau tus kuj tau txoj hauj lwm uas lawv mus xyaum ua no thaum peb li kev pab cuam xaus lawm.

Kev Cob Qhia Los Ntawm Cov Txawj

Kev cob qhia los ntawm cov txawj yogib yam tseem ceeb rau nej qhov uas nej kawm tau nej cov hoob zoo. Nyob hauv EOPS, Peb ntseeg hais itas ib lub sijhawm-rau-ib lub sijhawm neeg yeej yuav tau thov lwm tus neeg pab thiab kev sib pab qhia txog cov ntawv yus kawm, los yog peb thiaj tsim kom muaj kev cob qhia los ntawm cov txawj los pab nej hu ua “the EOPS Tutorial Program.” Peb cov Tutors yog cov los cob qhia, phooj ywg thiab coj nej kawm ntawv. Lawv yog cov uas twb kawm tiav plaub xyoo los lawm ces lawv paub ntau txog cov neeg kawm ntawv li nej tej kev xav tau kev pab vim lawv tus kheej twb ntsib dua los lawm.

C.A.R.E

Yog hais tias koj yog ib tug txhais yim neeg es tu koj tus me nyuam los cov me nyuam ib leeg? Cooperative Agencies Resources for Education (CARE) muaj pab cuam li tus counselor thiab tus Advisor uas yog cov neeg los pab koj txog koj tej teeb meem xws li kev niam txiv, kev kawm ntawv thiab kev ua neeg txhais yim neeg. Yog hais tias koj tus kheej nyob rau qhov no, los saib peb es los ntxig nug saib puas muaj yam peb pab tau koj ua kom koj tau txais peb cov kev pab no.


Kev Pab Nyiaj Rau Kawm Ntawv

Yog, EOPS yeej pab nyiaj rau kawm ntawv, thiab tiag. Dua li ntawm mas EOPS kuj tsis yog qhov chaw pab nyiaj rau kawm ntawv nkaus xwb, peb tsuas yog paub hais tias tus nqi mus kawm ntawv niaj hnub no mas siab lawm zuj zus yog li ntawm no neeg yuav mus kawm tsis taus ntawv yog tsis tau nyiaj los pab. Cov neeg uas muaj feem tau kev yuav tau:

ü  EOPS cov nyuiaj pab dawb

ü  Qhov pab yuav ntawv

ü  Muaj nyiaj rau qiv

 

Qhov Yuav Tau EOPS Yog

  • Tau txais kev pab them qi kawm ntawv los ntawm BOG A los yog B
  • Rau npe mus kawm li 12 units
  • Muaj tus yam ntxwv tau EOPS yeeb vim nws:

 

       A. Xeem nws cov ntawv Askiv thiab Math tau qis tshaj li English 1A los yog    Math 103

       B. Muaj tus GPA tom High School qis tshaj li 2.0

       C. Kawm tau tsawg tshaj li 30 units

Ua Ntawv Thov EOPS

Ua ntej yuav tau ua ib tug neeg kawm ntawv nyob hauv EOPS, koj yuav tau ua ntawv thov nkag EOPSPprogram. Ua ntawv nkag rau thaum lub Fall Semester muaj nyob rau hauv lub Vasthiv thib peb thaum lub 7 hli mus txog rau lub 8 hli ib nrab.  Taum lub Spring Semester ces ua ntawv mus thov nkag yog pib thaum lub Vasthiv thib ib hauv lub 12 hli mus txog rau lub ib hlis ntuj ib nrab.

 

 

Last updated: 2/19/2015 11:21:57 AM